Regelingen en tegemoetkomingen

Als je minder geld  te besteden hebt, zijn er een aantal regelingen en tegemoetkomingen waar je misschien wel gebruik van kunt maken.

Klik op de titel van het onderwerp waar je meer over wilt weten.

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten en specifieke zorgkosten

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten
Wanneer je arbeidsongeschikt bent heb je mogelijk recht op een jaarlijkse tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten via de WAO, WIA en Wajong. Het UWV zorgt voor de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten.

Regeling voor specifieke zorgkosten
Een aantal specifieke zorgkosten kunnen afgetrokken worden bij de belastingaangifte van 2017,  daarbij geldt wel een drempel. Het deel dat boven de zogenaamde drempel uitkomt, kun je aftrekken van het inkomen waarover je belasting moet betalen.

Aftrekbaar zijn specifieke zorgkosten die je hebt gehad voor:

  • jezelf, je fiscale partner en je kinderen onder de 27 jaar die niet in staat zijn zelf de kosten te betalen.
  • ernstig gehandicapten van 27 jaar of ouder die bij je wonen. Iemand wordt beschouwd als ernstig gehandicapt wanneer hij of zij aanspraak kan maken op opname in een WLZ-instelling.
  • inwonende ouders, broers en zussen die afhankelijk zijn van jouw zorg. Dat wil zeggen dat zij normaal gesproken zouden zijn aangewezen op professionele hulp of verzorging in een instelling.

De regeling geldt alleen voor uitgaven waarvoor je geen vergoeding of tegemoetkoming kunt krijgen, bijvoorbeeld op grond van een (aanvullende) zorgverzekering of de bijzondere bijstand. Heb je een gedeeltelijke vergoeding gekregen? Dan is het niet-vergoede deel aftrekbaar. Je kunt geen uitgaven aftrekken die niet zijn vergoed vanwege (een verplicht of vrijwillig) eigen risico.

Meer informatie over de drempel en de verhogingsfactor kun je vinden op de website van de Belastingdienst. 

Heb je een laag inkomen en betaal je weinig belasting maar heb je ook specifieke zorgkosten? Dan kun je in aanmerking komen voor fiscale tegemoetkomingsregeling je hoeft hier zelf niets voor te doen, dit gaat automatisch.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor bijzondere, noodzakelijke kosten. Dat zijn kosten die je moet maken in bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld de extra kosten die je hebt als je ziek of gehandicapt bent of de extra kosten die je hebt voor je schoolgaande kinderen. Wanneer je deze noodzakelijke kosten niet zelf kunt betalen omdat je een laag inkomen hebt, kun je bijzondere bijstand aanvragen. De kosten moeten wel echt noodzakelijk zijn en je moet ze op geen enkele andere manier vergoed kunnen krijgen. Dus ook niet via een verzekering die je af had kunnen sluiten, of via een andere subsidieregeling.

Als je onverwacht hoge kosten hebt die je normaal gesproken zelf van je uitkering of loon moet betalen, maar waarvoor je (op dat moment) geen geld hebt, kun je soms bijzondere bijstand in de vorm van een lening krijgen.

Je krijgt niet altijd alle kosten vergoed. De gemeente kan bepalen dat er een drempelbedrag geldt. Dit drempelbedrag betaalt je per jaar (eenmalig) zelf. Wanneer het totaal van de gemaakte kosten dit jaar boven het drempelbedrag uitkomt, wordt het meerdere vergoed.

Meer informatie is te krijgen via Sociale Zaken en Werkgelegenheid van je gemeente en via de rijksoverheid.

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen zonder uitzicht op verbetering. Gemeenten mogen zelf bepalen wat de hoogte van de individuele inkomenstoeslag is en wat zij verstaan onder langdurig en laag inkomen.

Voor meer informatie, neem contact op met de gemeente waarin je woont.

Toeslag UWV

Als iemand een uitkering van het UWV ontvangt of iemand krijgt in zijn tweede ziektejaar zijn salaris betaald van zijn werkgever, dan kan het gebeuren dat het totale inkomen van diegene en zijn gezinsleden onder het sociaal minimum zakt. In dat geval kan er een toeslag aangevraagd worden. Dit is een aanvulling op het inkomen tot het sociaal minimum. Het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. De hoogte hangt af van de leeftijd en leefsituatie. De toeslag vult het inkomen aan tot het sociaal minimum welke geldt voor de persoon die het aanvraagt.

De hoogte van het sociaal minimum, de hoogte van de toeslagen en de voorwaarden kun je vinden op de website van het UWV 

Heb je al een uitkering en daalt je inkomen onder het sociaal minimum? Dan kan je deze toeslag zelf aanvragen. Op de site van het UWV vind je een link om via digid in te loggen. Nadat je ingelogd bent kun je de toeslag aanvragen.

Als je een Ziektewet-uitkering hebt of als je loon wordt doorbetaald bij ziekte, dan kan je de toeslag ook telefonisch aanvragen via telefoonnummer 0900-9294.

Gemeentelijke belastingen

Heb je een inkomen op bijstandsniveau en niet meer spaargeld dan voor de participatiewet is toegestaan, dan hoef je (een deel van) de gemeentelijke belastingen mogelijk niet te betalen. Het gaat om onroerend-zaakbelasting, afvalstoffenheffing en verontreinigingsheffing. Bij elkaar kan dit oplopen tot een bedrag van enkele honderden euro’s per jaar.

Meer informatie over gemeente belasting vind je via de rijksoverheid of kun je opvragen bij de gemeente waarin je woont.

Kledingbank Rotterdam

De kledingbank is een stichting met als doel het doorgeven van goede herbruikbare kleding aan mensen die het hard nodig hebben, maar het niet meer kunnen betalen. ‘Doorverwijzers’ (bv, artsen, kerken en gemeentelijke instellingen, e.d.) die schrijnende situaties kennen, kunnen het contact leggen tussen de kledingbank en de potentiële klanten. De potentiële klanten kunnen na doorverwijzing telefonisch een afspraak maken met de kledingbank. Ze worden dan uitgenodigd een keer langs te komen en kleding naar hun keuze uit te zoeken uit het assortiment. De klant dient de schriftelijke verwijzing mee te nemen en een legitimatiebewijs. De kledingbank is bedoeld als vangnethulp. De klant moet dus op dit moment geen enkele andere mogelijkheid hebben om aan kleding te komen.

Meer informatie is te vinden op de site van kledingbank Rotterdam.

Voedselbank

De Stichting Voedselbank Nederland verstrekt voedselpakketten aan mensen die een bepaalde tijd echt niet rond kunnen komen en meestal flinke schulden hebben. De aanvraag verloopt via een hulpverleningsinstantie. Het gaat echt om noodhulp. Als je alleen een laag inkomen hebt en wel een extraatje kunt gebruiken, kom je niet in aanmerking.

Kijk op de site van voedselbanken Nederland voor meer informatie en voor een vestiging bij jou in de buurt.

Kinderbijslag

Kinderbijslag is een tegemoetkoming in de kosten voor de verzorging of het onderhoud van je kinderen. De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Ook waar het kind woont (thuis of uitwonend) bepaalt het bedrag dat ontvangen wordt. De bedragen zijn te vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank  (SVB)

De gemeente waarin de aangifte gedaan is van de geboorte van het kind, geeft de gegevens van de ouders en die van het kind door aan de SVB. Op basis van deze gegevens stuurt de SVB de ouders automatisch een aanvraagformulier toe. Als er niet automatisch een aanvraagformulier wordt gestuurd, moet er zelf contact opgenomen worden met de SVB.

Meer informatie is te krijgen via de site van de svb.

Meedoen in Rotterdam

Meedoen in Rotterdam (voorheen stichting Leergeld Rotterdam) biedt ondersteuning aan schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit Rotterdamse gezinnen, die moeten rondkomen van een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Ook huishoudens met een hoger inkomen die zijn toegelaten tot een schuldsaneringstraject van de Kredietbank kunnen een aanvraag bij ons indienen. Ouders of voogden, die niet in staat zijn om bepaalde voorzieningen voor hun kinderen te betalen, kunnen terecht bij Meedoen in Rotterdam.

Stichting Meedoen in Rotterdam ondersteunt door te bemiddelen en/of door financiële hulp te verstrekken. Is de familie nog niet bij ons bekend dan volgt eerst een huisbezoek door een van onze vrijwillige intermediairs. Zij kijken eerst samen met de familie of al gebruik is gemaakt van andere voorzieningen, bijv. het Jeugd-tegoed van de gemeente. Als het gezin daar geen gebruik van maakt, maar daarvoor wel in aanmerking komt, verwijzen vrijwilligers de aanvrager door naar de juiste organisatie. Ook komt het voor dat vrijwilligers doorverwijzen naar organisaties als de Dienst Uitvoering Onderwijs, Voedsel- of Kledingbank, schoolmaatschappelijk werk of het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam.

Voor meer informatie zie de site van meedoen in Rotterdam.