Eigen bijdrage

Wanneer je ondersteuning krijgt van Pameijer, moet je een eigen bijdrage betalen.  Dit betaal je niet aan Pameijer, maar aan het CAK (Centraal Adminstratie Kantoor), dus aan de overheid.

Woon je in een huis van Pameijer?
Dan betaal je de eigen bijdrage Zorg vanuit WLZ.

Woon je in je eigen huis en krijg je ondersteuning of zorg thuis of heb je dagbesteding bij Pameijer?
Dan betaal je de eigen bijdrage ondersteuning vanuit de WMO

Eigen Bijdrage Zorg vanuit WLZ

Eigen bijdrage Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Onder de WLZ valt:
-          Intramurale opname: verblijf in stelling
-          PGB: budget om zelf de zorg in te kopen
-          Volledig pakket thuis (Vpt)
-          Modulair pakket thuis (Mpt)
-          Voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), geldt dezelfde eigen bijdrage als voor de Wlz.

Wanneer je hiervan gebruik maakt moet je een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage wordt betaald aan het CAK.

Wanneer begin je met betalen van een eigen bijdrage
Er zijn 4 mogelijkheden:
- Vanaf de dag waarop je de sleutel van de woning in de instelling krijgt. Of vanaf de dag dat je wordt opgenomen.
- Vanaf de startdatum van je persoonsgebonden budget (pgb), de zorg uit  modulair pakket thuis of volledig pakket thuis.
- Wacht je in het ziekenhuis op een plek in een zorginstelling? Dan betaal je vanaf de datum van de indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) al een eigen bijdrage.
- Ontvang je thuis zorg, terwijl je wacht op een plek in een zorginstelling? Dan betaal je vanaf de datum van de indicatie van het CIZ een eigen bijdrage voor 
overbruggingszorg. U betaalt pas de eigen bijdrage voor verblijf vanaf de dag dat er plek is in de zorginstelling.

Lage of hoge eigen bijdrage 
Je betaalt in het algemeen het eerste half jaar de LAGE eigen bijdrage en daarna de HOGE eigen bijdrage. Als je hiervoor ook al in een (beschermende) woonvorm woonde en daar de hoge eigen bijdrage betaalde, dan blijf je bij Pameijer ook de hoge eigen bijdrage betalen.
Er zijn een aantal redenen waarom je na het eerste halfjaar de lage eigen bijdrage mag blijven betalen. Bijvoorbeeld wanneer iemand een kind onderhoudt, waarvoor kinderbijslag ontvangen wordt of dat zelf studiefinanciering ontvangt, dan mag diegene na 6 maanden de lage eigen bijdrage blijven betalen.
Meer informatie via de site van 
het CAK. 

Welke gegevens gebruikt het CAK voor de berekening van de eigen bijdrage?
Het CAK kijkt naar de samenstelling van het huishouden en de indicatie die je hebt. Daarnaast gebruikt het CAK de inkomensgegevens en de vermogensgegevens van 2 jaar terug, die zij opvragen bij de Belastingdienst. Dus voor de eigen bijdrage van 2018 vraagt het CAK de inkomensgegevens én de vermogensgegevens van 2016 bij de Belastingdienst op. Is je inkomen nu een stuk lager dan in 2016 lees dan of je in aanmerking komt om de eigen bijdrage aan te laten passen.

Hoogte eigen bijdrage zorg vanuit de WLZ
Voor 2018 geldt:
1- Lage eigen bijdrage van minimaal € 161,80 en maximaal € 850,- per maand.
2- Hoge eigen bijdrage van maximaal € 2.332,60 per maand.

LET OP: De lage eigen bijdrage kan hoger zijn dan de hoge eigen bijdrage! Dit komt omdat de lage eigen bijdrage een minimum bedrag kent .

LET OP: Het kan lang duren (vaak maanden) voordat het CAK de eerste rekening stuurt. Toch moet je vanaf de eerste dag dat je bij Pameijer woont een eigen bijdrage betalen. Het is daarom raadzaam om vanaf de eerste dag geld opzij te leggen zodat je later niet in de problemen komt.

Niet heel je inkomen gaat op aan de eigen bijdrage. Je mag altijd minimaal de zak- en kleedgeldgrens overhouden. Dit is voor 2018:
- voor alleenstaanden € 314,13 per maand;
- voor (echt)paren € 488,61 per maand overhouden.
Dit is inclusief vakantiegeld en zorgtoeslag. De basiszorgverzekering moet hiervan al betaald zijn.

Op de site van het CAK kun je zelf een proefberekening maken van de eigen bijdrage die je moet gaan betalen.

Zorg vanuit WLZ en een bijstandsuitkering 
Als je een persoonlijke toelage (zak- en kleedgeldregeling) hebt via de bijstand of je inkomen is niet hoger dan €350,17 per maand voor alleenstaande en €569,- voor gehuwden, dan kan de hoge eigen bijdrage op € 0 gezet worden. De lage eigen bijdrage kan niet op € 0 gezet worden, maar kan wel ‘afgeboekt’ worden door het CAK. Je moet hiervoor de beschikking van de persoonlijke toelage (zak- en kleedgeldregeling) van de bijstand naar het CAK sturen met het verzoek de lage eigen bijdrage om te zetten naar Geen Eigen Bijdrage.

LET OP: De hoge eigen bijdrage op € 0 laten zetten, kan alleen maar als je het hele jaar een persoonlijke toelage (zak- en kleedgeldregeling) hebt ontvangen!Voor meer informatie over je eigen bijdrage en persoonlijke toelage (zak- en kleedgeldregeling).

Terugkeer naar zelfstandig wonen
(voorheen terugkeer naar de maatschappij)

Als je in een (beschermende) woonvorm woont en weer zelfstandig gaat wonen, kan de hoge eigen bijdrage voor maximaal het laatste half jaar dat je in de (beschermende) woonvorm woont omgezet worden in een lage eigen bijdrage. De begeleiding moet hiervoor contact opnemen met de afdeling Clientenadministratie. Zij sturen dan de juiste gegevens door.

LET OP: Wanneer je een zak- en kleedgeldregeling via de bijstand hebt, mag er GEEN ‘terugkeer naar de maatschappij’ aangevraagd worden. Met een persoonlijke toelage (zak- en kleedgeldregeling) staat de hoge eigen bijdrage op € 0. Met de aanvraag van Terugkeer naar de Maatschappij, wordt de lage eigen bijdrage in rekening gebracht en hier zit een minimum bedrag aan.

Eigen bijdrage Zorg vanuit WLZ én eigen bijdrage ondersteuning vanuit WMO?
Woon je in een (beschermende) woonvorm en betaal je een eigen bijdrage Zorg vanuit WLZ?
En krijg je ook thuiszorg of maak je gebruik van de WMO en betaal je daarvoor ook een eigen bijdrage ondersteuning vanuit WMO?
Neem dan contact op met het CAK.
Want je hoeft maar 1 keer een eigen bijdrage betalen. Dus als je al een eigen bijdrage Zorg vanuit WLZ betaalt, hoef je niet ook nog de eigen bijdrage ondersteuning vanuit WMO te betalen. Het CAK regelt dit (meestal) niet automatisch. Je moet dit dus zelf doorgeven. 
Je kunt het CAK bereiken via telefoonnummer 0800-1925.
Meer informatie hierover vind je ook op de website van 
het CAK.
 

Meer informatie
Meer informatie over de eigen bijdrage Zorg vanuit WLZ kun je terugvinden op www.hetcak.nl.

Eigen bijdrage ondersteuning vanuit de WMO

De eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de WMO wordt per 4 weken betaald. Vanaf 2019 betaald iedereen maximaal € 17,50 per periode van 4 weken. Er wordt niet meer gekeken naar het inkomen of vermogen. 

Per periode betaal je niet meer dan de maximale periode bijdrage, ongeacht het aantal uur begeleiding. 

Ontvang je minder ondersteuning of hulp, dan kan de eigen bijdrage lager uitvallen. Dat hangt af van de kosten van de hulp of ondersteuning die je hebt ontvangen. Deze kosten staan op de factuur.

•Zijn de kosten van de hulp of ondersteuning hoger dan uw maximale periodebijdrage? Dan betaalt u de maximale periodebijdrage.
•Zijn de kosten van de hulp of ondersteuning lager dan uw maximale periodebijdrage? Dan betaalt u alleen de kosten van de zorg.

Partner en nog niet de AOW leeftijd bereikt
Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt uw eigen bijdrage maximaal € 17,50 per 4 weken.

LET OP: Het kan lang duren (vaak maanden) voordat het CAK de eerste rekening stuurt. Toch moet vanaf de eerste dag een eigen bijdrage betalen. Daarom is het raadzaam om vanaf de eerste dag geld opzij te leggen, zodat je later niet in de problemen komt.

Zorg vanuit de WLZ én ondersteuning vanuit de WMO?

Je hoeft maar 1 eigen bijdrage te betalen!
Stel je woont bij Pameijer in een (beschermende) woonvorm en je krijgt daarnaast thuiszorg vanuit de WMO. Je hoeft dan alleen de eigen bijdrage Zorg vanuit de WLZ te betalen. 

Meer informatie kun je krijgen via de www.hetcak.nl.

 

Aanpassen eigen bijdrage

Aanpassing eigen bijdrage
Wanneer je inkomen in het huidige jaar veel lager is dan twee jaar terug dan kan er onder bepaalde voorwaarden een aanpassing van de eigen bijdrage gevraagd worden. Dit betekent dat het CAK níet het inkomen van 2 jaar terug gebruikt, maar het inkomen van dit jaar. LET OP: Als bij een aanpassing achteraf blijkt dat het inkomen toch hoger was, dan wordt de eigen bijdrage wéér aangepast en zal je alsnog bij moeten betalen.

Wat zijn de voorwaarden voor een aanpassing van de  lage eigen bijdrage WLZ
Is je inkomen en/of vermogen sinds 2 jaar (veel) lager geworden? Dan kun je om een aanpassing van je eigen bijdrage vragen. CAK berekent de eigen bijdrage voor 2019 dan opnieuw met je verwachte inkomen (en vermogen) over 2019. Hiervoor moet je wel aan de voorwaarde voor een aanpassing voldoen. Zo moet je bijdrage plichtige inkomen in 2019 minstens € 2.600,- lager zijn dan in 2017. Neem hiervoor je totale verwachte bruto jaarinkomen voor 2019 inclusief vakantiegeld – bijdrage plichtige inkomen over 2017 (staat op de beschikking) wanneer het verschil minimaal € 2600 is kan de bijdrage aangepast worden.
Meer informatie en de aanvraag formulieren vind je op de site van het CAK.

Wat zijn de voorwaarden voor een aanpassing van de hoge eigen bijdrage WLZ
Wanneer je minder overhoudt , na het betalen van de eigen bijdrage en de standaardpremie voor je zorgverzekering dan de zak- en kleedgeldgrens, dan kan de eigen bijdrage aangepast worden.

De zak- en kleedgeldgrens voor 2019 is € 324,72 voor alleenstaanden en € 505,09 voor gehuwden. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en zorgtoeslag.
Je berekend dit door de volgende stappen:
1) Neem het totale verwachte netto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld. Deel dit bedrag door 12.
2) Trek van dit bedrag € 134,08 af. Dit is de vastgestelde standaardpremie voor de zorgverzekering.
3) Tel het bedrag dat je per maand aan zorgtoeslag ontvangt bij dit bedrag op.
4) Trek je huidige eigen bijdrage per maand van dit bedrag af.
5) Is de uitkomst lager dan de zak- en kleedgeldgrens? Dan past het CAK de eigen bijdrage aan.
Wanneer je vermogen hebt gelden andere regels, lees deze goed door.

Eigen bijdrage WMO verlagen
De eigen bijdrage voor WMO is vastgesteld op €17,50 per 4 weken. Is iemand door schulden of zorgmijding niet in staat dit bedrag te betalen. Kunnen onder bepaalde voorwaarden de eigen bijdrage op €0,- gezet worden. Neem hiervoor contact op met de gemeente. 

Je kunt de formulieren hiervoor downloaden via het CAK.

Eigen Bijdrage CAK voor jongeren 18 tot en met 20 jaar

Ben je 18 jaar of ouder en woon je in een WLZ instelling?
Dan moet je een eigen bijdrage  Zorg vanuit WLZ betalen. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage.

Normaal gesproken gebruikt het CAK voor de berekening van de eigen bijdrage het inkomen van 2 jaar terug.
Bij 18 tot 21 jarige gaat het net iets anders:
Ben je 18 of 19 jaar dan neemt het CAK je huidige inkomen.
Ben je 20 jaar dan neemt het CAK het inkomen van het vorige jaar.

Ben je jonger dan 21 en heb je vermogen in Box 3?
De Belastingdienst geeft aan het CAK na afloop van het jaar het definitieve verzamelinkomen door. De eigen bijdrage kan hierdoor achteraf nog veranderen. Wil je dit voorkomen, neem dan contact op met het CAK.

Eigen bijdrage en studiefinanciering
Heb je alleen studiefinanciering als inkomen? Dan zal je eigen bijdrage op € 0,- gesteld worden. Is dat niet het geval, dan kun je online een formulier op de website van het CAK invullen of downloaden voor het aanvragen van een aanpassing. Voeg bij deze herziening de beschikking van de studiefinanciering toe.
Heb je naast je studiefinanciering andere inkomsten? Dan zullen deze inkomsten ook gebruikt worden voor het berekenen van de eigen bijdrage.